×

Vedtekter

§ 1 EIERFORHOLD
Kilden barnehage eies og drives av Modum Bad og bygger sin virksomhet på stiftelsens vedtekter og prinsipperklæringer.

§ 2 FORMÅL
Kilden barnehage har formål som gitt i barnehageloven §1: Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

§ 3 DRIFT
Kilden er en personalbarnehage og skal primært gi plass til barn av ansatte ved Modum Bad. Kilden skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter, merknader til loven og reglementer for drift ved Modum Bad. Styrer er barnehagens pedagogiske og administrative leder. Direktøren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives forskriftsmessig. Administrativt er Kilden underlagt driftssjefen.

§ 4 OPPTAK
Det søkes på fastsatt skjema. Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptak fra august samme år. Jfr. Barnehagelovens § 12a: «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.»

Kilden har følgende prioriteringer:

  • 1. Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehagelovens § 13, samt barn omfattet av vedtak ved Lov om Barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd
  • 2. Modum Bads behov i forhold til å rekruttere og beholde ansatte
  • 3. Søsken til de som allerede har plass i Kilden
  • 4. Barn som er skolepliktig neste år 5. Utover dette prioriteres de eldste barnaStyrer innstiller på opptak overfor eier. Opptaksmyndighet er styrer og eiers representanter i samarbeidsutvalget. Bare vedtak gjort i forbindelse med hovedopptak kan påklages. Kommunen er klageinstans.

§ 5 SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD
For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal barnehagen ha samarbeidsutvalg og foreldreråd.

§ 5.1 Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget har seks medlemmer: To representanter utnevnt av direktøren for Modum Bad, to representanter valgt av Foreldrerådet og to representanter valgt av de ansatte. Det skal utpekes/velges samme antall vararepresentanter for hver gruppe. Representantene for eier velges for to år. De øvrige velges for ett år. Samarbeidsutvalget velger selv leder og nest-leder. Utvalgets forhandlinger protokollføres. Barnehagestyrer fungerer som sekretær. Samarbeidsutvalgets medlemmer er underlag taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 20. Styrer innkaller innen 15. september utvalgets medlemmer til konstituerende møte. Ellers innkalles utvalget av lederen i samråd med styreren etter oppsatt møteplan.

§ 5.2 Samarbeidsutvalget skal:• være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med Kildens styrer • se til at Kilden blir drevet innenfor rammeplanen og barnehageloven, Kildens vedtekter og budsjett• behandle årsplan for Kildens virksomhet• uttale seg om forslag til endring av vedtektene• fremme forslag til instruks for styrer og uttale seg om forslag til personalinstrukser• forelegges saker som er av viktighet for Kildens virksomhet• be om Foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktig for foreldrene Enkeltvedtak fattet av samarbeidsutvalget kan påklages til styret for Modum Bad

§ 5.3 Foreldreråd Foreldrerådet består av foreldre/forsatte til alle barn i Kilden. Ved avstemning i Foreldrerådet gis det én stemme for hvert barn. Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av Kildens styrer. På dette møtet velges rådets leder og nestleder, som også blir foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget. I tillegg velges to representanter, som blir vararepresentanter til samarbeidsutvalget. De valgte representanter utgjør foreldrerådets arbeidsutvalg, som har ansvaret for innkalling og ledelse av senere rådsmøter. Alle valg gjelder for ett år og skal være skriftlige. Foreldre-rådets forhandlinger protokollføres, og protokollen forelegges samarbeidsutvalget. Styrer i barnehagen innkaller innen 1. september utvalgets medlemmer til konstituerende møte. Ellers innkalles foreldrerådet av lederen i samråd med styreren etter oppsatt møteplan.

§ 5.4 Foreldrerådet skal:• fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage • uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen før avgjørelse blir tatt

§ 6 ÅPNINGSTIDER
Kildens åpningstid er mandag - fredag kl. 06.45 - 16.30.

§ 7 FORELDREBETALING
Styret for Modum Bad fastsetter foreldrebetalingen i forbindelse med behandling av årsbudsjettet.

§ 8 OPPSIGELSE
Oppsigelsestiden er en måned etter oppsigelsesmåneden. Oppsigelse må skje skriftlig. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales for resten av barnehageåret. Ved utestående fordringer har direktøren anledning til å si opp plassen på Modum Bads vegne.

§ 9 SENTRALE KRAV
§ 9.1 Arealnormer Hovedarealnorm for heldagsbarnehager er satt til 4 m2 pr. barn over to år og 5,4 m2 for barn under to år. Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Det kan være lekerom, grupperom, sove- og ev. barnas garderobe, dersom denne egner seg som et leke- og oppholdsrom. Dersom kjøkkenet reelt brukes til barnas aktiviteter, kan også dette tas med i beregningen.

§ 9.2 Politiattest Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

§ 10 VEDTEKTER OG VEDTEKTSENDRINGER
Vedtekter og endringer i disse fastsettes av styret for Modum Bad. Ved eventuell nedlegging av Kilden tilfaller aktiva Modum Bad.