×

Årsplan og periodeplaner avdelingene

Kildens verdigrunnlag

Kilden barnehage bygger sitt verdigrunnlag på gjensidighetsprinsippet «gjør mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Alle i Kilden barnehage skal ha en anerkjennende grunnholdning til hverandre der respekt for at en og samme opplevelse kan oppleves forskjellig fra person til person (erfaringsgrunnlag). Vi voksne må være klar over vår definisjonsmakt og aktivt jobbe for utvikling av barns medvirkning.

Axel Honneth skisserer tre anerkjennelsesforhold: Selvtillit, selvaktelse og selvverd. Slik han ser det oppnås selvtillit gjennom kjærlighet, selvaktelse sikres gjennom rettigheter og selvverd realiseres gjennom solidaritet. De tre anerkjennelsesformene, som også kan omtales som emosjonelle, rettslige og sosiale, henger sammen og utgjør grunnlaget for selvrealisering. Selvrealisering er viktig for hver enkelt og i vårt anerkjennelsesforhold til andre. Men like vesentlig er det som fundament for samfunnskritikk og endring.

 

Barn er ikke noe man elsker fordi de er barn, men fordi man blir venner med dem når man oppdrar dem (Gabriel Garcia Marquez).